DRATZ&DRATZ Architekten - Foyer Verwaltungsgebäude Herne | 2010
DRATZ&DRATZ Architekten - Foyer Verwaltungsgebäude Herne | 2010
DRATZ&DRATZ Architekten - Foyer Verwaltungsgebäude Herne | 2010

Dratz&Dratz Architekten

Foyer Verwaltungsgebäude Herne | 2010 -